NADim

Dimensjoneringsgruppen i Norsk asfaltforening (NADim). Faggruppen skal være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling.

Styret i NADim

Styret for perioden 2014 består av:

 • Rabbira Garba Saba, SVV – Formann
 • Ragnar Evensen, Vianova
 • Helge Mørk, NTNU
 • Marit Fladvad, SVV
 • Berthe Julianne Engeland, SVV
 • Per Otto Aursand, SVV
 • Ivar Faksdal, Rambøl
 • Arne Sørlie, Oslo kommune
 • Lillian Uthus, Veidekke

VEDTEKTER FOR DIMENSJONERINGSGRUPPEN I NORSK ASFALTFORENING – NADim

24.04. 2014

1. Navn

Dimensjoneringsgruppe i Norsk Asfaltforening (NADim)

2. Formål

Faggruppen skal være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling.

3. Medlemmer

Faggruppen velger selv medlemmer og leder. Personer med faglig bakgrunn og interesse for dimensjonering av vegkonstruksjoner kan opptas som medlemmer etter godkjenning på årsmøte. Medlemmer skal være aktive deltakere, samt medlem i Norsk Asfaltforening. Det er ønskelig med deltakelse fra byggherrer, entreprenører, konsulenter og andre organisasjoner.

4. Faggruppens arbeid

NADim er selv ansvarlig for sine aktiviteter og skal drives økonomisk forsvarlig. NADims regnskap er underlagt Norsk Asfaltforening. Faggruppen skal planlegge og gjennomføre minimum et faglig seminar hvert år. Målgruppen er det norske fagmiljøet, men seminarene er åpne for alle. Møter holdes etter behov og det skal foreligge saksliste og referat fra alle møter. Disse oversendes Norsk Asfaltforening for arkivering.

5. Årsmøte

 Årsmøte holdes hvert år innen slutten av desember. Medlemmene innkalles senest 3 uker før årsmøte. Årsmøte kan kun treffe avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallingen. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte, må være formidlet til de øvrige deltakerne minimum 2 uker før årsmøte.

Faste punkter på Årsmøtet:

 1. Gjennomgang av referat fra forrige årsmøte
 2. Regnskap
 3. Erfaringer fra årets arrangement(er)
 4. Planlegging av neste års møter og arrangement(er)
 5. Valg av leder (velges for ett år av gangen)
 6. Eventuelt opptak av nye medlemmer

I tillegg behandles eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Alle avgjørelser tas med alminnelig flertall.