Nytt kapittel 6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging ligger nå ute på høring.

Hb N200 Vegbygging juli 2018.png

Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revisjon av kapittel 6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging med høringsfrist 23. april.

I 2018-utgaven av N200 ble en del detaljerte krav til asfaltmaterialer tatt ut og overført til en asfaltretningslinje. En del av disse kravene er nå tatt tilbake og vil dermed være gjeldende for alle offentlige byggherrer. Det er også gjort noen andre endringer i krav i kapittel 6.

Høringsutkastet kan hentes fra Statens vegvesen sine nettsider: www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer

I 2018-utgaven av N200 er det to typer krav: bør-krav og skal-krav. I 2020 ble det besluttet å fjerne bør-kravene (mange av dem erstattes med skal-krav). Dette høringsutkastet til revidert utgave av N200 kapittel 6 inneholder derfor kun skal-krav. 

Vegdirektoratet arbeider med digitalisering av vegnormalene. N200 Vegbygging og de fleste av de 10 andre normalene vil bli utgitt i en ny digital publiseringsløsning før sommeren 2021. Det vil bli lagt ut informasjon om den nye digitale publiseringsløsningen på våre nettsider senere. 

Ved digitalisering av N200 har det vært nødvendig å gjøre noen mindre endringer i teksten for å tydeliggjøre kravene. Disse endringene fører ikke til endrede krav, bortsett fra generell fjerning eller omgjøring av bør-krav og bortsett fra i kapittel 6 om materialer og utførelse. I kapittel 6 i 2018-utgaven av N200 ble en del detaljerte krav til asfaltmaterialer tatt ut og overført til en asfaltretningslinje, som da var under utarbeidelse. En del av disse kravene er nå tatt tilbake og vil dermed være gjeldende for alle offentlige byggherrer. Det er også gjort noen andre endringer i krav i kapittel 6. Derfor sendes kapittel 6 ut på en egen høring.