2007 Norge og Sverige

Den årlige studieturen til Norsk Asfaltforening ble avholdt 26. - 27. september . 

Turen starter fra Oslo hvor vi var  innom asfaltverk i Østlandsområdet  Feiring Asfalt.. og  NCC's asfaltfabrikk på Lierskogen. 

 
Vi kjørte så gjennom Oslofjordtunnelen og videre til Moss. hvor  vi besøkte:
Kolo Veidekkes store asfaltfabrikk. Neste stopp ble Mesta's bitumenanlegg på Greåker v/Sarpsborg. 
  
Etter dette kjørte vi til Strømstad , ferge over til Sandefjord. Her overnattet vi på hotell Atlantic .
 
Nesta dag  var vi på befaring og fikk orientering om OPS. E18 Grimstad - Kristiansand. Agder OPS Vegselskap.
 
Etter dette dro vi til Kristiansand og fikk  informasjon om  veiprosjekt OPS E39 Lyngdal - Flekkefjord. Allfarveg AS.

Program, studietur 2007

Asfaltforeningens høst-/studietur til Gøteborg

På turen til Gøteborg fikk vi en omvisning ved Hans Stjernberg på vegne av Vegvärket på et forsøksfelt nord for Uddevalla. Det svenske Vegvärket har er etablert korte teststrekninger med ulikt innhold av glimmer i grusbærelaget samt forskjellige konstruksjoner over lag med Leca. Teststrekningene ble målt vha fallodd og platebelastning og deretter belastet ved hjelp av en HVS-maskin (Heavy Vehicle Simulator). HVS-maskinen er et mobilt utstyr for prøvebelastning og akselerert testing av vegkonstruksjoner i fullskala. Med HVS-maskinen kan man simulere virkelig belastning fra tunge kjøretøy og på den måten studere hvordan ulike vegoppbygninger tåler tung trafikk. HVS-maskinen er kjøpt inn i fellesskap av det finske og svenske vegvärket. Ved å påføre vegkonstruksjonen opptil 24 000 belastninger i døgnet kan den simulere et års belastninger i løpet av en uke.

Resultatene fra teststrekningene vil antakelig etter hvert dukke opp på hjemmesidene til VTI (www.vti.se) og/eller Vegvärket (www.vv.se). 

Torsdagen startet på hotellet med en orientering om aktuelle asfalttema i Sverige. Først ut var Erland Persson som orienterte om FAS og asfalt generelt i Sverige. FAS Servicekontoret skal som kjent avvikles i løpet av året. En av årsakene er det uheldige klimaet som har oppstått i forbindelse med kartellanklagene.

Den totale årlige asfaltproduksjonen i Sverige ligger nå på omtrent 6,5 millioner tonn varmasfalt, 1 million tonn mykasfalt og 0,1 mill tonn kaldasfalt. I tillegg kommer 8 millioner m2 overflatebehandling.

Gjenvinning

Vegvärket freser/graver bort 900 000 tonn pr år og gjenbruker ca 750 000 tonn bundet og 150 000 tonn ubundet. Kommunene graver opp 1 000 000 tonn og gjenbruker 200 000 tonn bundet og 800 000 tonn ubundet (muligens inngår det også en del til mellomlager her).

Fredrik Strand fra GF-konsult redegjorde for kartlegging av tjæreholdig asfalt i Gøteborg. Sammen med Stockholm og Malmø har de laget en anbefaling for håndtering av tjæreholdig asfalt på bakgrunn av tjæreinnholdet. Gøteborg krever 10 % gjenbruk ved lagtykkelser >20 mm.

Per Tyllgren fra Skanska fortalte om ulike forsøk som var gjort med hensyn på utlekking fra lagerhauger med asfaltflak o.l. Han kunne også fortelle om gode erfaringer med å benytte Ak på vegskuldrene.

Senere på dagen var det omvisning på Skanskas asfaltverk på Vikan utenfor Gøteborg. Det var der store mengder asfaltflak som nå ble knust og benyttet i varmproduksjonen. Det ble også redegjort for forsøk med mekanisk stabilisert steinmateriale iblandet ulike andeler Ak til bærelagsformål. Platebelastningsforsøk viste at blandingsmaterialet fikk gode egenskaper. Man mente derimot at rent asfaltgranulat kunne være følsomt for deformasjoner.