Vedtekter

Under finner du foreningens vedtekter, datert 10. mai 2023.

VEDTEKTER FOR NORSK ASFALTFORENING

§1        Navn

Foreningens navn er: NORSK ASFALTFORENING (NA). Foreningen ble stiftet 19. november 1975.

§2        Formål

NA er en ideell forening uten økonomisk formål. Foreningen skal spre opplysninger og fremme kunnskap om asfalt og tilrettelegge for riktig bruk og gjenbruk av asfal

§3        Organisasjon

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Alle medlemsbedrifter/etater med medlemmer inviteres til årsmøtet.

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Styret kan opprette komiteer for spesielle formål.

§4        Medlemmer

Alle medlemsbedrifter/-etater med tilknytning til asfaltbransjen kan opptas som medlem. Alle ansatte er da å betrakte som medlemmer av foreningen

Personer med spesielle interesser innen fagfeltet, og som ikke er ansatt i en medlemsbedrift/-etat som er medlem, kan søke om personlig medlemskap.

Heltidspensjonister kan søke om å fortsette i foreningen som seniorer.

Æresmedlemmer utnevnes av styret.

§5        Styret

Foreningens styre skal bestå av seks medlemmer. En leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Lederen velges for ett år, de andre for to år. Hvert år er to eller tre styremedlemmer på valg. Styret utpeker selv sin nestleder.

Maksimal sammenhengende funksjonstid for et styremedlem (inkl. styreleder) er seks år.

Ved sammensetning av styret forsøkes, så vidt mulig, å skape balanse mellom offentlige vegforvaltere og produsenter/leverandører.

§6        Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

Komiteen velges hvert år på foreningens årsmøte.

§7        Faggrupper

Foreningen kan, med styrets godkjennelse, opprette distrikts- og faggrupper. Medlemmer som ønsker å opprette en gruppe må ha skriftlig tillatelse fra Norsk Asfaltforenings styre før en slik etablering kan finne sted.

Faggruppene er faglig ansvarlige for sine aktiviteter, og skal påse at de økonomiske rammer for aktiviteter følger det som er forhåndsgodkjent av styret i Norsk Asfaltforening. Forslag til aktiviteter som viser forventede kostnader og inntekter, skal forelegges styret i Norsk Asfaltforening for godkjenning før utlysing. Styret i Norsk Asfaltforening skal protokollere godkjennelse av det endelige forslaget, etter at eventuelle justeringer som styret krever, er tatt inn.  Faggruppenes aktiviteter inngår i Norsk Asfaltforenings regnskap.

Utskifting av medlemmer i faggruppenes ledelse skjer på faggruppenes eget initiativ, men utnevnelsene skal godkjennes av styret i Norsk Asfaltforening. Det bør tilstrebes en begrenset funksjonstid i faggruppens ledelse.

Faggruppene skal årlig utarbeide en kortfattet rapport til Norsk Asfaltforenings styre om aktiviteten i faggruppen. Denne fremlegges styret i Norsk Asfaltforening før årsberetning skrives. Det avholdes et årlig møte mellom NA og faggruppenes leder.

  • Det utstedes ikke eget medlemskap til  faggruppene. 
  • Gruppene bør ledes av minimum 3 personer som selv velger sin leder. Gruppene forplikter seg til å arbeide i samsvar med foreningens vedtekter.
  • Gruppenes ledelse skal bestå av medlemmer i Norsk Asfaltforening, og disse bør representere de forskjellige medlemskategoriene i det fagområdet eller geografiske området gruppen dekker.
  • Gruppene arrangerer møter etter behov. Program for gruppenes møter sendes til Norsk Asfaltforenings styre til orientering.

§8        Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i mai måned. Medlemmene innkalles via medlemsbedriften/-etaten med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen kan skje over internett. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel dersom styret eller minst 10 medlemmer, fra minst 3 forskjellige medlemsbedrifter/-etater, skriftlig krever dette. Årsmøtet kan kun treffe avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen 1. april.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Revidert budsjett for inneværende år og budsjett for påfølgende år.
  • Fastsettelse av kontingent for medlemskap i foreningen.
  • Valg av revisor, leder, styremedlemmer, valgkomité og 1 representant til styret i Foreningen KFA.
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

På årsmøtet treffes alle beslutninger ved alminnelig flertall, unntatt for vedtektsendringer der det kreves 2/3 flertall.

Kun ansatte i en medlemsbedrift/-etat som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet, og kun fremmøtte kan stemme. Hver medlemsbedrift/-etat har et bestemt antall stemmer ut fra medlemsbedrift/etat sin størrelse. Dersom det avgis flere stemmer fra en medlemsbedrift/-etat enn antall stemmer denne medlemsbedrift/-etat har, vil stemmene bli prosentvis fordelt på alternativene for å gjenspeile medlemmenes stemmegivning. Fordelingen beregnes med en desimal og med normale avrundingsregler.

Årsmøtet fastsetter antallet stemmer for hver kategori av medlemsbedrift/-etat. Årsmøtet kan helt eller delvis delegere denne myndighet til styret for inntil ett år av gangen.

På anmodning skal avstemming foregå skriftlig.

§9        Etisk regelverk

NA skal være transparent i alle sine aktiviteter og krever at alle medlemmer utøver god forretningsetikk og opptrer i samsvar med gjeldende konkurranselovgivning.

I forbindelse med alle møter i NAs styre, fag- og distriktsgrupper, skal det skrives agenda og møtereferater som arkiveres sentralt hos NA. Agendaer, møtereferater og ev andre dokumenter er tilgjengelig for alle NAs medlemmer på forespørsel.

Ledere av foreningens styre, fag- og distriktsgrupper er ansvarlige for at de nødvendige dokumentene oversendes NA for arkivering.

§10      Kontingenter

Årsmøtet fastsetter alle kontingenter for medlemskap og tjenester som vedrører foreningens drift. Årsmøtet kan helt eller delvis delegere denne myndighet til styret for inntil ett år av gangen.

§11      Vedtektsendringer

Endringer av foreningens vedtekter vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av deltagende medlemmer på årsmøte. Forslag til vedtektsendringer skal gjøres kjent for medlemmene via medlemsbedriften/-etaten, minst 14 dager før årsmøtet.

§12      Oppløsning

Begrunnet forslag om oppløsning av foreningen skal vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av deltagende medlemmer på årsmøte. Forslag om oppløsning skal begrunnes og sendes medlemmene via medlemsbedriften/-etaten minst 14 dager før årsmøtet. Forslaget må vedtas på to påfølgende årsmøter, hvorav ett kan være ekstraordinært årsmøte.

I tilfelle oppløsning skal årsmøtet, etter forslag fra styret, fatte vedtak om hvordan foreningens midler og eiendeler skal disponeres.

 

Stiftet 19. november 1975

Vedtektsendring 22.05 1997

Vedtektsendring 23.05.2002

Vedtektsendring 10.05 2005

Vedtektsendring 11.05 2006

Vedtektsendring 24.05 2007

Vedtektsendring 27.05.2010

Vedtektsendring 26.05.2014

Vedtekstendring 09.05.2017

Vedtekstendring 30.05.2018

Vedtekstendring 16.06.2020

Vedtekstendring 10.05 2023

Last ned filer

2023-06-21 Vedtekter NA.doc