Bakgrunnen for foreningens stiftelse

Behovet for et fagforum som kunne samle alle som medvirket i asfaltrelatert virksomhet, kom opp med jevne mellomrom fra midten av 60-årene. Entreprenørene hadde riktignok sin forening, og Statens vegvesen sin årlige asfaltkonferanse, som var åpen også for de store kommunene, og hvor entreprenørene var invitert til å delta på konferansens annen dag. 

Men det manglet et fast forum der alle aktuelle grupperinger kunne delta. Det skulle ta mange år før noe skjedde, for først høsten 1975 ble det sendt ut invitasjon til 32 personer fra forskjellige deler av asfaltmiljøet i Norge, til å delta i et konstituerende møte i Ingeniørenes Hus i Oslo. 

Tyve av disse møtte, og Norsk Asfaltforening ble formelt stiftet onsdag 19-11-1975. Medlemmer i det første styret var:

  • Per Helge Ulstad, Veisjef i Oslo, formann
  • Arvid Skavang, Direktør i Asfaltentreprenørenes forening, sekretær
  • Øivind Hvistendahl, Leder av veiavdelingen i NODEST Industrier
  • Per Kranstad, Leder av avdeling asfaltsalg i Esso Norge AS
  • Torkild Thurmann-Moe, Leder av Veglab's Asfalt- og Kjemiseksjon i
  • Vegdirektoratet, fag- ansvarlig for kurs og Asfaltretningslinjene 

Ulstad var den mest aktive pådriver, og han var foreningens formann fra stiftelsen og frem til sin død i 1996.

Medlemskap, styre, tilslutning til Norske Sivilingeniørers Forening

Foreningen var fra starten av lukket, dvs.. en ble medlem bare ved invitasjon. Et begrenset antall personer fra statlig- og kommunalt vegvesen, fra entreprenører og oljeselskap, fra leverandører av steinmaterialer og andre materialer og fra maskinleverandører, fra undervisnings- og forskningsinstitusjoner og konsulenter, 
samt firmaene innen disse bransjene, ble de første medlemmene. Prinsippet med en lukket forening er senere forlatt.

Styrets sammensetning skulle gjenspeile de største aktørene.

Styret har i dag seks medlemmer, hvorav to fra entreprenørene, to fra Statens vegvesen,
et fra kommunene og et fra oljeselskapene. Det ble besluttet at Asfaltforeningen skulle være tilsluttet NIF,
og en viss andel av styret må derfor være medlem i NIF.

Formål, arbeidsområder, virksomhetsform

Foreningens hovedformål er å bidra til riktigere og øket bruk av bituminøse vegdekker,  der dette er samfunnsmessig fordelaktig. Det var lagt stor vekt på at foreningen skulle være fagorientert og nøytral i forhold til bedriftsøkonomiske vurderinger, og at dens arrangementer ikke skulle benyttes i markedsføringsøyemed. Av viktige oppgaver foreningen
tok opp, var ajourhold og videreføring av Asfaltretningslinjene. Dette er en løpende oppgave, som foregår i samråd med Vegdirektoratet, som er den nasjonale fagmyndigheten.

Kunnskapsformidling og opplysningsarbeid er et annet av Asfaltforeningens hovedområder. Det ble arrangert etterutdanningskurs på forskjellige nivåer og det ble etablert et nært samarbeid med skoleverket for å bidra til kvalitativ og kvantitativ forbedring av under- visningen i asfaltfag ved alle typer av tekniske skoler. Det ble også arrangert seminarer etc. for å spre kunnskap om asfaltens bidrag til veg- og transportøkonomi blant politikere, både på riks-, fylkes- og kommuneplan. Som støtte for kommunene er det utarbeidet en egen asfaltbrosjyre.

Miljøforhold har også vært et hovedfelt, både asfaltdekkers bidrag til bedre miljøforhold langs vegene, og arbeidsmiljø og helseforhold hos asfaltarbeidere. Norsk Asfaltforenings Miljøpris, har gjennom mange år blitt tildelt det miljømessig beste produksjonsanlegget, ut fra bestemte kriterier. Foreningen har også bidratt til kunnskapsutviklingen på dette området.

De senere år har dette blitt til HMS-prisen som har som mål å stimulere til sterkere satsing på Helse,- Miljø- og Sikkerhet. 

For å fremme kunnskapsutvikling på spesielle områder har foreningen med mellomrom delt ut stipendier,
oftest for studiereiser.

Interessert i vår historie?  Her kan du laste ned hefte Norsk Asfaltforening gjennom 40 år